Cele i zakres działania

Szczegółowy zakres działania Naszego Domu określa „Standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej” zawarty w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964).

W związku z tym celem działania DPS jest zaspakajanie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańców w stopniu umożliwiającym rozwój ich osobowości w szczególności przez zapewnienie:

– miejsca zamieszkania

– wyżywienia, w tym również dietetycznego

– odzieży i obuwia

– utrzymania czystości, higieny osobistej

– pomocy w podstawowych czynnościach życiowych

– pielęgnacji

– niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych

– udziału w terapii zajęciowej

– zajęciach podnoszących sprawność aktywizujących

– zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych

– warunków do rozwoju samorządności

– integracji ze środowiskiem

– sprawnego załatwiania skarg i wniosków

– działań zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości

– uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych

– sprawienia pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu