Zasady odpłatności za pobyt

Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania (ustalany przez Starostę Gliwickiego corocznie i ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym).

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2019 w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej wynosi 4.662 zł (obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 27.02.2019 r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej w 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28.02.2019 r., Poz. 1667)

 

Zasady wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej reguluje art.61 i art.62 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (tekst jednolity z dnia 16.01.2015 r. Dz.U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.) i tak:

Art. 61

Art. 62