Zasady odpłatności za pobyt

Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania (ustalany przez Starostę Gliwickiego corocznie i ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym).

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2020 w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej wynosi 4.760 zł (obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 13.03.2020 r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej w 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 17.03.2020 r., Poz. 2468)

 

Zasady wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej reguluje art.61 i art.62 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507) i tak:

Art. 61

Art. 62