Art. 61

Art.61. 

1.      Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1)      mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2)      małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3)      gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt.2 i 3 nie mają obowiązku wnoszeniaopłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

2.      Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1)      mieszkaniecdomu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, niewięcej niż 70% tego dochodu;

2)      małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust.2:

a)      w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednakkwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b)      w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwotadochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3)      gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

2a.     Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby nie wymienione w ust.2.

2b.    W przypadku, o którym mowa w ust.2a, gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej aopłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ust.1pkt 1 i 2 oraz ust.2a.

2c.    W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, art. 103 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3.      W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust.2 pkt 1, 2 i 2a, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty tezastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionychna ten cel wydatków.

4.     Dochód mieszkańca domu podejmującego prace ze wskazań terapeutyczno – rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej, stanowiący podstawę naliczenia opłaty, zmniejsza się  o 50 % kwoty otrzymanej z tytułu wynagrodzenia za tę pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach.