Art. 62

Art.62.

1.    Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącana:

1)      z emerytury lub renty mieszkańca domu- przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie                 z odrębnymi przepisami;

 2)     z zasiłku stałego mieszkańca domu – przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wypłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznejprzekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.

2.      Osoby, o których mowa w art.61 ust.1 pkt 2 i ust.2a, wnoszą opłatę ustaloną zgodnie z art.61 ust.2 pkt 2 i ust.2c do kasy lub na rachunek bankowygminy, z której mieszkaniec domu został skierowany; opłatę tę gmina wraz z opłatą, o której mowa w art.61 ust.2 pkt 3, przekazuje na rachunekbankowy właściwego domu pomocy społecznej.

3.      Opłaty, o których mowa w ust.2, przeznacza się na utrzymanie domu pomocy społecznej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji:

  • pracownik socjalny – Aleksandra Jojko, tel 32 235 16 30 wew. 21