Szczegółowy zakres działania Naszego Domu określa „Standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej” zawarty w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964).      

W związku z tym celem działania DPS jest zaspakajanie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańców w stopniu umożliwiającym rozwój ich osobowości w szczególności przez zapewnienie:

- miejsca zamieszkania

- wyżywienia, w tym również dietetycznego

- odzieży i obuwia

- utrzymania czystości, higieny osobistej

- pomocy w podstawowych czynnościach życiowych

- pielęgnacji

- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych

- udziału w terapii zajęciowej

- zajęciach podnoszących sprawność aktywizujących

- zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych

- warunków do rozwoju samorządności

- integracji ze środowiskiem

- sprawnego załatwiania skarg i wniosków

- działań zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości

- uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych

- sprawienia pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu